Welkom op de website van Stichting Orlanda Goban

De Stichting Orlanda Goban heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan personen of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen.

De stichting draagt de naam Stichting  “Orlanda Goban” en is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. Zij is bij testament van                mevrouw H.J. van der Tak opgericht op 12 juli 2006 bij notaris Mr J.H. Kappert te Heino. Mevrouw Van der Tak is op 22 juni 2007 overleden en heeft de stichting als enig erfgenaam benoemd, die sinds 2008 een actief bestaan is gaan leiden. Het vermogen van de Stichting is ontstaan uit de nalatenschap van het privé vermogen van mevrouw H.J. van der Tak. Mevrouw van der Tak heeft op haar beurt het vermogen geërfd van haar vader, de heer Ir W. van der Tak. Hij was een vermogend man en bezat naast een groot effecten vermogen ook enige landgoederen. De stichting ontleent zijn naam aan een leus, namelijk Orlanda Goban ……………. , zoals die op het ouderlijk huis van de familie stond. De Stichting heeft de fiscale rangschikking als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Benificiënten

The Residents
The Residents komt direct voor uit de artistieke én maatschappelijke missie en ambitie van het Residentie Orkest. Als orkest willen we van belang zijn voor iedereen uit Den Haag en omgeving. Met The Residents geven wij leerlingen uit groep 5 t/m 8 uit achterstandswijken de kans om een instrument te leren bespelen, en op te treden in een echt orkest. Het leren spelen van een instrument in groepsverband bevordert zowel de individuele als de sociale ontwikkeling van deze leerlingen. De bevlogen docenten geven de leerlingen wekelijks les en met regelmaat worden er concerten gegeven, soms zelfs samen met het echte Residentie Orkest. Dit succesvolle project bestaat in 2020 tien jaar en was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van fondsen en stichtingen zoals Orlanda Goban.

De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Den Haag (SPG)
“De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Den Haag (SPG) bestaat al sinds 1965 en verzorgt dus reeds lang paardrijlessen voor kinderen en jong-volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. De SPG beheert voor dat doel de Madurodam Manege, mooi gelegen in de Bosjes van Pex in Den Haag en dichtbij het duingebied.

Op de manege verzorgen een 4-tal parttime instructrices, bijgestaan door zo’n 80 (!!) vrijwilligers. Zij geven de lessen en begeleiden de leerlingen. Gezamenlijk met de vrijwilligers worden de 14 paarden / pony’s verzorgd, getraind en goed onderhouden. Mede dankzij veel jaarlijkse donaties, waaronder een belangrijke bijdrage van de stichting Orlanda Goban, zijn wij in staat dit mooie werk voor onze leerlingen voort te zetten. Het bestuur spreekt van harte de hoop uit dit nog lang te mogen doen.”

Opera2day
Missie van OPERA2DAY is om opera en muziektheater in de huidige tijd betekenis te geven in de levens van nieuwe generaties bezoekers. Met steun van Stichting Orlanda Goban konden wij het project Opera Melancholica organiseren; een coproductie met het New European Ensemble en Scapino Ballet te Rotterdam. De opera is gebaseerd op The Fall of the House of Usher. Dit is de ontroerende opera van Philip Glass naar het boek van Edgar Allen Poe. In de voorstelling neemt onze ‘ geneesheer-directeur’  het publiek mee naar het ‘anatomisch theater van de psyche’, waar de vele facetten van melancholie voelbaar worden gemaakt. In Nederland lijden 1 miljoen (!) mensen aan een vorm van depressiviteit, terwijl het onderwerp taboe is. Met de voorstelling doorbreken we dit taboe. In elke uitvoering gaan wij de verbinding aan met de gemeenschap. Door de verhalen van scholieren, het publiek en een lokale huisarts te betrekken in de voorstelling.

Stichting Zeldzame Ziekten Fonds
Een donatie vanuit Orlanda Goban maakt het verschil van een uitzichtloze situatie naar reële hoop op een echte behandeling binnen enkele jaren.

Aanvankelijk is er maar weinig bekend over de oorzaak en het beloop van een zeldzame ziekte. Door nieuwe kennis over de ziekte ontstaat er meer kans op behandeling.

Circa 1 miljoen Nederlanders heeft te maken met een zeldzame aandoening. Zij zijn vaak chronisch, progressief en meestal levensbedreigend. Per jaar overlijden hier aan ruim 14.000 patiënten. Veelal treft het kinderen die ten gevolge van zo’n ziekte niet oud worden. De problematiek die schuilgaat achter zowel patiëntjes als volwassen patiënten en hun familie is veelal onbekend. De diagnosetijd is gemiddeld vaak 24 maanden. En dan komt meestal de mededeling dat ‘er niets aan te doen is’…

Door de donaties van Stichting Orlanda Goban aan Stichting Zeldzame Ziekten Fondszijn de afgelopen jaren belangrijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt. Dit was onder andere het geval bij de ziekte van Huntington; spierdystrofie MDC1A en Snel diagnostiek van bloedbaaninfecties bij Darmfalen. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk donaties zijn om onze projecten te realiseren. Zij kan het belangrijke verschil maken in een uitzichtloze situatie waarin er maar weinig bekend is over de oorzaak en het beloop van de ziekte.

Met de bijdrage van Stichting Orlanda Goban kan het ZZF de kwetsbare grote groep mensen helpen.

Procedure voor het opvragen van een aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor een aanvraagformulier van Stichting Orlanda Goban, dient u te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • De aanvraag moet binnen de doelstelling van de Stichting  vallen en zich richten op Natuur, Cultuur, Geneeskunde of Maatschappij;
 • De organisatie beschikt over een ANBI status;
 • Er moet een  duidelijke projectomschrijving aangeleverd worden (max 1 A4);
 • De aanvraag maakt duidelijk welk bedrag nodig is en wat de totale projectbegroting is;
 • De aanvrager verkeert in een gezonde financiële situatie;

Verstrekken van donaties aan met name Nederlandse instellingen die een ANBI status hebben, maar ook instellingen die in Nederland zijn gevestigd en in het buitenland ondersteuning geven

Aanvragen donatieformulier

Fondsinformatie

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld:

Stichting Orlanda Goban

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer
818338660

Postadres van de instelling
Postbus 16710 2500 BS

Doelstelling van de ANBI
Ondersteuning aan instellingen en personen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen

De hoofdlijnen van ons beleidsplan
De Stichting is opgericht op 22 juni 2007. De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut.  Zoals bepaald in artikel 6:33, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001, dan wel de daarvoor in de plaats gestelde regeling. De stichting heeft het algemeen nut ten doel. De levensduur van de stichting wordt niet door het bestuur bepaald. Zolang zij voldoende vermogen heeft om aan de aanvragen te voldoen blijft zij in stand.  De stichting heeft geen deelnemingen.

Het werk van de Stichting:
Verstrekken van donaties aan met name Nederlandse instellingen die een ANBI status hebben, maar ook instellingen die in Nederland zijn gevestigd en in het buitenland ondersteuning geven.

De manier waarop de instelling geld werft
De Stichting is een vermogensfonds en werft geen financiële middelen.

Beheer van het vermogen van de instelling
Het beheer van het vermogen en de administratie is uitbesteed aan professionele organisaties.

De besteding van het vermogen van de instelling

Zowel de opbrengst als een per jaar te bepalen deel van het kapitaal kan besteed worden aan de bovengenoemde doelen.

Samenstelling en functies van het bestuur
Voorzitter:  De heer mr C.R. Rosenberg Polak
Penningmeester:  Jonkheer mr C.R. Bloys van Treslong
Secretaris:  CSGK B.V.

Bevoegdheden van het bestuur
Er bestaat gezamenlijke tekeningsbevoegdheid en er wordt met unanimiteit besloten.

Beloningsbeleid
De bestuurders kunnen de gemaakte kosten declareren bij de stichting. Het bestuur kan géén bezoldiging aan bestuurders toekennen. Minimaal drie keer per jaar komt het bestuur bijeen.

Administratie
De Stichting Orlanda Goban heeft geen personeel in dienst.        Alle uitvoerende werkzaamheden zijn aan Capital Support B.V. uitbesteed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020
Stichting Orlanda Goban heeft in die periode voor een totaal bedrag van € 117.500,- besteed aan goede doelen.

Actueel beleidsplan
Beleidsplan:  Beleidsplan Stg Orlanda Goban

Jaarverslag
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2018.
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2019.
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2020. (Standaardformulier)

Contact
  Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.

  Per email:
  info@orlandagoban.nl

  Bezoekadres:
  Stichting Orlanda Goban
  Churchillplein 5-E,
  2517 JW Den Haag

  Postadres:
  Stichting Orlanda Goban
  Postbus 16710
  2500 BS Den Haag

  Telefonisch tijdens kantooruren:
  070-7112300