Welkom op de website van Stichting Orlanda Goban

De Stichting Orlanda Goban heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan personen of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen.

De stichting draagt de naam Stichting  “Orlanda Goban” en is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. Zij is bij testament van                mevrouw H.J. van der Tak opgericht op 12 juli 2006 bij notaris Mr J.H. Kappert te Heino. Mevrouw Van der Tak is op 22 juni 2007 overleden en heeft de stichting als enig erfgenaam benoemd, die sinds 2008 een actief bestaan is gaan leiden. Het vermogen van de Stichting is ontstaan uit de nalatenschap van het privé vermogen van mevrouw H.J. van der Tak. Mevrouw van der Tak heeft op haar beurt het vermogen geërfd van haar vader, de heer Ir W. van der Tak. Hij was een vermogend man en bezat naast een groot effecten vermogen ook enige landgoederen. De stichting ontleent zijn naam aan een leus, namelijk Orlanda Goban ……………. , zoals die op het ouderlijk huis van de familie stond. De Stichting heeft de fiscale rangschikking als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Benificiënten

Procedure voor het opvragen van een aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor een aanvraagformulier van Stichting Orlanda Goban, dient u te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • De aanvraag moet binnen de doelstelling van de Stichting  vallen en zich richten op Natuur, Cultuur, Geneeskunde of Maatschappij;
 • De organisatie beschikt over een ANBI status;
 • Er moet een  duidelijke projectomschrijving aangeleverd worden (max 1 A4);
 • De aanvraag maakt duidelijk welk bedrag nodig is en wat de totale projectbegroting is;
 • De aanvrager verkeert in een gezonde financiële situatie;

Verstrekken van donaties aan met name Nederlandse instellingen die een ANBI status hebben, maar ook instellingen die in Nederland zijn gevestigd en in het buitenland ondersteuning geven

Aanvragen donatieformulier

Fondsinformatie

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld:

Stichting Orlanda Goban

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer
818338660

Postadres van de instelling
Postbus 16710 2500 BS

Doelstelling van de ANBI
Ondersteuning aan instellingen en personen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen

De hoofdlijnen van ons beleidsplan
De Stichting is opgericht op 22 juni 2007. De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut.  Zoals bepaald in artikel 6:33, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001, dan wel de daarvoor in de plaats gestelde regeling. De stichting heeft het algemeen nut ten doel. De levensduur van de stichting wordt niet door het bestuur bepaald. Zolang zij voldoende vermogen heeft om aan de aanvragen te voldoen blijft zij in stand.  De stichting heeft geen deelnemingen.

Het werk van de Stichting:
Verstrekken van donaties aan met name Nederlandse instellingen die een ANBI status hebben, maar ook instellingen die in Nederland zijn gevestigd en in het buitenland ondersteuning geven.

De manier waarop de instelling geld werft
De Stichting is een vermogensfonds en werft geen financiële middelen.

Beheer van het vermogen van de instelling
Het beheer van het vermogen en de administratie is uitbesteed aan professionele organisaties.

De besteding van het vermogen van de instelling

Zowel de opbrengst als een per jaar te bepalen deel van het kapitaal kan besteed worden aan de bovengenoemde doelen.

Samenstelling en functies van het bestuur
Voorzitter:  De heer mr C.R. Rosenberg Polak
Penningmeester:  Jonkheer mr C.R. Bloys van Treslong
Secretaris:  CSGK B.V.

Bevoegdheden van het bestuur
Er bestaat gezamenlijke tekeningsbevoegdheid en er wordt met unanimiteit besloten.

Beloningsbeleid
De bestuurders kunnen de gemaakte kosten declareren bij de stichting. Het bestuur kan géén bezoldiging aan bestuurders toekennen. Minimaal drie keer per jaar komt het bestuur bijeen.

Administratie
De Stichting Orlanda Goban heeft geen personeel in dienst.        Alle uitvoerende werkzaamheden zijn aan Capital Support B.V. uitbesteed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021
Stichting Orlanda Goban heeft in die periode voor een totaal bedrag van € 136.900,- besteed aan goede doelen.

Actueel beleidsplan
Beleidsplan:  Beleidsplan Stg Orlanda Goban

Jaarverslag
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2018.
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2019.
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2020.
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2021.
Jaarverslag: Verslag Stg Orlanda Goban 2022.

Contact
  Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.

  Per email:
  info@orlandagoban.nl

  Bezoekadres:
  Stichting Orlanda Goban
  Churchillplein 5-E,
  2517 JW Den Haag

  Postadres:
  Stichting Orlanda Goban
  Postbus 16710
  2500 BS Den Haag

  Telefonisch tijdens kantooruren:
  070-7112300